LOV for Haga Idrettsforening Stiftet 10. mai 1914 (Vedtatt den 10. mai 1914, med senere endringer, senest av 1. desember 1994).

Paragraf 1 Formål

Haga Idrettsforening er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Haga Idrettsforening skal gi et allsidig aktivitetstilbud til barn, ungdom og voksne i et sunt idrettsmiljø.

Paragraf 2 Organisatorisk tilknytning

Laget er medlem av Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Akershus Idrettskrets. Laget er medlem av de særforbund som lagets årsmøte bestemmer. Laget er hjemmehørende i Nes kommune, og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Paragraf 3 Medlemmer

Alle som forplikter seg til å overholde lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover og bestemmelser kan bli tatt opp som medlem. Ethvert medlem er pliktig til å overholde NIFs, dets organisasjonsledds og medlemmers, samt lagets lover og bestemmelser. Ingen kan tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Medlemsskapet i laget er først gyldig og regnes fra den dag første kontingent er betalt.

Paragraf 4 Stemmerett og valgbarhet

For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontingent Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet idrettsorganisasjon.

Paragraf 5 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og skal betales forskuddsvis. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av laget. Strykes et medlem kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt. Styret kan sette ned eller frafalle kontingent ved sykdom, arbeidsløshet, militærtjeneste eller av andre særlige årsaker.

Paragraf 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Tillitsvalgte kan motta et rimelig honorar for sitt arbeid, samt refusjon for faktiske utgifter, inkludert tapt arbeidsfortjeneste.

Paragraf 7 Habilitet

For lagets tillitsvalgte, oppnevnte tillitspersoner og ansatte gjelder NIFs habilitetsregler, jfr. NIFs lov paragraf 2-7.

Paragraf 8 Straffesaker

For alle straffesaker gjelder NIFs lov kapittel 11 (NIFs straffebestemmelser).

Paragraf 9 Årsmøte

Lagets høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år i november måned. Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel direkte til medlemmene eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet må være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Alle lagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn en stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. På årsmøtet kan ikke behandles forslag om lovendring som ikke er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte 2 krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med vedtak om godkjenning av saksliste. Alle valg gjelder for 2 år, hvis ikke annet er fastsatt i loven.

Paragraf 10 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent, som ikke behøver å være medlem av laget,

Paragraf 11 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt i loven, skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt. Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal det velges flere ved samme avstemming, må stemmeseddelen inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemning. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke og stemmene anses for ikke avgitt. Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas bundet omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning. Når det ved et valg skal velges flere ved avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig antall mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de som valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og etter denne avstemningen anses de som valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Paragraf 12 Årsmøtets oppgaver Årsmøtet skal:

  1. Behandle lagets årsmelding, herunder gruppenes årsmeldinger.
  2. Behandle lagets regnskap i revidert stand, herunder gruppenes regnskap.
  3. Behandle innkomne forslag.
  4. Fastsette kontingent.
  5. Vedta lagets budsjett, herunder gruppenes budsjett.
  6. Bestemme lagets organisasjon (jfr. paragraf 15).
  7. Velge følgende tillitspersoner:
  8. a) Leder, nestleder, kasserer, hjelpekasserer, sekretær og to styremedlemmer. Leder velges hvert år. For øvrig velges nestleder, kasserer og ett styremedlem det ene år, og sekretær, hjelpekasserer og ett styremedlem det annet år. b) Revisor og dennes stedfortreder. c) Representanter og vararepresentanter til generalforsamlingen i A/L Haga Samfundshus. d) Utdanningskontakt. e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner laget er tilsluttet, herunder Idrettsrådet i kommunen. Hver gruppe (jfr. paragraf 15) innstiller overfor årsmøtet på representanter til ting i de respektive særkretser og særforbund. f) Valgkomite på 5 personer, som velges for ett år av gangen. Valgkomiteen bør være sammensatt slik at hver gruppe (jfr. paragraf 15) skal ha minst en representant i valgkomiteen. g) Æresmedlemskomite på 3 personer.

Paragraf 13 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret eller overordnet idrettsmyndighet bestemmer det, eller når minst 1/3 av de stemmeberetigede medlemmene krever det. Ekstraordinære årsmøter innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter med minst to ukers varsel. Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle og ta avgjørelse i de saker som er kunngjort i innkallingen.

Paragraf 14 Styret

Laget ledes av styret som er lagets høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret består av de personer som er nevnt i paragraf 12, punkt 7a og d, samt lederen for hver av de opprettede grupper (jfr. paragraf 15). Styret skal: 1. Iverksette årsmøtets og overordnede idrettsmyndigheters vedtak og bestemmelser. 2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse. 3. Administrere og føre nødvendig kontroll med lagets økonomi i henhold til de for idretten til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser. 4. Representere laget utad. Styret skal holde møte når lederen bestemmer det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det. Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt. Styret kan delegere myndighet til et arbeidsutvalg på minst tre medlemmer, som velges av og blant styrets medlemmer.

Paragraf 15 Grupper/avdelinger

Laget kan organiseres med avdelinger og/eller grupper. Disse skal ledes av valgte styrer, som etter årsmøtets vedtak minimum skal bestå av: Leder, nestleder, sekretær, kasserer og materialforvalter. Gruppestyret/avdelingsstyret velges av lagets årsmøte etter innstilling fra valgkomiteen, og slik at leder velges hvert år, nestleder og sekretær det ene år, og kasserer og materialforvalter det annet år. Styret kan, etter innstilling fra gruppestyret/avdelingsstyret, oppnevne personer med spesielle funksjoner eller til spesielle komiteer innen de forskjellige grupper/avdelinger. Disse oppnevnelser gjelder bare for ett år av gangen. For gruppers/avdelingers økonomiske forpliktelser hefter hele laget, og grupper/avdelinger kan ikke inngå avtaler som binder laget økonomisk eller representere laget utad uten styrets godkjennelse.

Paragraf 16 Æresmedlemmer

Styret har anledning til å utnevne æresmedlemmer. De til enhver tid gjeldende kriterier for æresmedlemsskap , og hvilke rettigheter æresmedlemsskapet innebærer, fastsettes av lagets årsmøte. Styret har anledning til å tildele lagets hederstegn, etter kriterier fastsatt av lagets årsmøte.

Paragraf 17 Lovendring

Endringer i denne lov kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært ført opp på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringer må godkjennes av Idrettsstyret, og trer ikke i kraft før de er godkjent. Paragraf 18 kan ikke endres.

Paragraf 18 Oppløsning

Oppløsning av laget kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere. For at oppløsning skal skje må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige lovendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsen om lovendring, jfr. paragraf 17. I tilfelle oppløsning eller annet opphør av laget tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av Idrettskretsstyret.