I følge idrettsforbundets lovnorm/Hagas lover SKAL klubben ha en person i vervet som styreleder.
Hovedstyret er klubbens øverste organ i mellom årsmøtene og har ansvaret for at klubben driftes etter årsmøtets vedtak.

  • En styreleder er den ansvarlige leder for HIF.
  • Lederens oppgaver er å sette opp saksliste og lede hovedstyremøtene.
  • Personen skal sammen med styret fordele oppgaver og ansvar innen HIFs tillitsvalgtapparat.
  • Igangsette tiltak og følge opp disse.
  • Sørge for at nødvendige søknader om tilskudd og midler blir utarbeidet og sendt aktuelle instanser.
  • Følge opp at nødvendig rapportering osv til krets og eventuelle offentlige instanser blir utført.
  • Sørge for igangsettelse og oppfølging av markedsføringstiltak.
  • Sette opp saksliste til årsmøtet.
  • Utarbeide årsberetning for hovedstyret.

Valgkomitèen skal arbeide mot årsmøtet i 2018 med å finne nye kandidater til hovedstyret. Her trengs det èn leder, 2 medlemmer og èn vara. Dette er et viktig verv for å sikre videre utvikling av klubben. 

Kunne du tenke deg å stille som leder for hovedstyret eller arbeide med nye kandidater til årsmøtet 2018? 

Ta kontakt med leder@haga-if.no