Faktaopplysninger fra Haga IF    
Hovedstyret i Haga IF består i dag av styrets leder, nestleder, tre styremedlemmer og en vararepresentant. Nylig har to styremedlemmer og et varamedlem utover de ovennevnte  trukket seg.
 
Haga IF sitt styre mener at det er viktig at saken må belyses fullstendig.
 
Mistillit til styrets leder og sittende styre:
Det hagler av beskyldninger om at sittende styre ikke jobber for å få hall på Auli.
Dette vil styret tilbakevise på det sterkeste, det vi er opptatt av er at dette blir gjort på en trygg måte. Hall vil vi ha.
 
Nytt idrettslag:
Det er også startet arbeid med å stifte Auli og Rånåsfoss Idrettslag, ref Facebook.
Håndballgruppa i Haga IF truer med å trekke seg, en av trenerne i håndballen har meldt seg ut av klubben og sluttet som trener.
Dette har nå startet med å ramme barna i klubben, dette må det ryddes opp i.
 
Hovedstyret i Haga IF
Hva gjør styret:
Vi må få kvalitetssikret prosjektet på alle områder før vi kan gå videre.
Administrasjonen har påpekt at søknaden ikke gir grunnlag for politisk realitetsbehandling, og dette må vi ta på alvor.

Vi har startet prosessen med å kvalitetssikre tallene på bygging og drift ved hjelp av fagkompetanse.
 
Påståtte lovbrudd:
Det er ingen i hallgruppa som har begått lovbrudd i denne saken.
Det ønsker styret å understreke.
Siden andel offentlige midler ligger så tett opp til 50 %, ønsker Nes Kommune at disse reglene følges.
 
Økonomi:
Drift:
Nes Kommune har satt søknaden på vent, og bedt om at Haga IF tar en gjennomgang av  realismen i planene. (Versjon 3)

Styret har derfor startet med en vurdering av prosjektet for å snu Nes Kommune sine ankepunkter til plusser.

Etter en nøye gjennomgang av driftsbudsjettet har vi nå funnet at budsjettet forutsetter at vi fakturerer leie inkludert mva, og at vi beholder merverdiavgiften. Det kan vi ikke, det er staten sine inntekter!
Når vi justerer for dette, gir driftsbudsjettet kr. 1,1 millioner i underskudd de fem første årene. De første 24 år er budsjettert med underskudd.

Dette går ikke, og dette forstår vi at Nes Kommune ikke kan gi garanti for.
 
Prosjektet
Byggekostnader
Byggekostnadene i prosjektet har variert fra utkast 1 på kr. 81 mill inkl. mva.
Dette er dyrere en Nes Arena som er bortimot dobbelt i areal.
Tærudhallen i Skedsmo ble bygget for kr. 32 mill og er en dobbelthall slik som Haga IF ønsker seg. Denne ble forsøkt kopiert, men utkast til byggekalkyle ble da det dobbelte.

Hallen er etter dette forsøkt gjort rimeligere men ligger langt over hva sammenlignbare prosjekter har kostet.
Dette har gitt styret grunn til å følge kommunens sin bekymring, og har vedtatt at alt må vurderes av profesjonelle aktører.
 
Realisme i byggekostnader og gjeld:
Om Nes Kommune lander på fremtidige prinsipper for kommunal andel investeringstilskudd på kr. 15 mill. og antatt årsleie på antatt kr. 800 000,- der skoler ønsker å leie, klarer Haga IF å realisere dette.
En kalkyle basert på antatt modell fra Nes Kommune med kr. 15 mill i investeringsstøtte, kr. 800 000,- i leie og ca 15 mill i tippemidler fra Akershus Fylke, viser at Haga IF kan klare følgende:
 
Står Haga IF alene om prosjektet kan vi bygge for 40 mill + mva og har mulighet til å tåle en renteoppgang. Da er det forutsatt låneopptak på kr. 7 mill over 25 år som kan utvides til 30 år eller mer ved renteoppgang.
Får vi med Blaker IL og Sørum Kommune på et interkommunalt samarbeid vil vi kunne bygge for 45 mill + mva og får ca 5 mill. i gjeld. Dette tåler Haga IF. Her kan byggekostnaden øke med 2 mill. uten at det blir noen krise.
 
Hallgruppa på Auli som har gjort en god jobb har i prosessen støttet seg på selskapet Backe Idrett AS. Tidligere Lønnheim Idrett AS.
Det er Backe Idrett AS som har laget budsjettene og er den profesjonelle samarbeidspartner for Hallgruppa og Haga IF.
Hallgruppa har hatt full tillit til at det de får av budsjetter, kalkyler m.m. er av høy kvalitet. De har ikke og skal ikke behøve å være i tvil om at det de får forelagt er fra en profesjonell aktør er realistisk.
 
 

Det er nok ikke for ingen ting at kommunen med administrasjonen har bedt om at vi vurderer samarbeidspartner. Og vi ønsker å forholde oss til det de mener.
Nes Kommune med sine ansatte har mellom innsendelse av versjon to og tre sett utfordringene.
 
Dette skal Rådmann og Kultursjefen ha all ære for, det viser at skattepengene til innbyggerne i Nes Blir forvaltet på en god måte.
 
Veien videre:
Nå vil Haga IF sørge for å kvalitetssikre alt som skal danne grunnlag for beslutninger.
Vi må få fakta på bordet og jobbe kontinuerlig videre for å realisere en hall på Auli.
 
Styret synes for øvrig at det er trist at den mest positive saken som Haga IF har jobbet med i lang tid har endt med unødvendig støy. Nå må vi jobbe sammen for å sikre fremdrift.