Prosjektleder Odd Eugen Wollberg har flyttet til annen kommune, og har av den grunn trukket seg fra vervet. Vi har ikke fått tak i ny leder. Styret har tatt seg av/tar seg av de oppgavene som må løses fortløpende vedr. prosjektet til ny er på plass. Vi har hatt møte med en person, som har sagt seg villig til å bistå i oppfølging når bygging starter. Vedkommende ønsker ikke å fronte dette som leder. Styret har likevel funnet fram til ny egnet prosjektleder for 1929-hallen, og avklaringer blir gjort på styremøte i Haga IF torsdag 15.november 2018.
Parallelt må det startes med å etablere en driftsorganisasjon (verter, vedlikehold og drift) av 1929-hallen.


Nes Kommune

Etter at grensejusteringen mellom Auli og Rånåsfoss er avgjort har mye falt på plass. Men det har også bydd på nye utfordringer. Med alle planer om utbygging i området (spesielt på Sørum sin side) ser Nes Kommune seg nødt til å legge til rette for en fremtidig skole som har tilstrekkelig kapasitet.

 

På grunn av dette er Nes Kommune nødt til å være sikre på at de får plass til både skolebygg, uteareal og HALL. Det er derfor usikkerhet rundt hvor stort fotavtrykk HALLEN kan sette og nøyaktig plassering for å ikke komme i veien for andre skolebygg/uteareal. Nes Kommune har satt av midler til å utrede dette i 2019. Egen budsjettpost.

 

I tillegg til dette har Nes Kommune fått ny rådmann, som ved en revidering av budsjettene og ny innsikt i kommuneøkonomien har kommet til at økonomien tilsier at vi ikke har frie midler til investeringer de neste to år. Dette ses på som en midlertidig utfordring da alle politikerne ønsker HALLEN og vil finne midler til denne. Midler til HALL på Auli ble derfor foreløpig tatt ut av budsjettet for 2019. Det jobbes med å få inn igjen denne i revidert budsjett som kommer i februar.

 

Haga IF:

Vi jobber med utkast til HALLPLANER uavhengig av Nes Kommune. Vi forutsetter at de planene vi jobber for vil la seg realisere selv om vi ikke får dette bekreftet pr. dato.

Vi (entreprenører) jobber med å prise et alternativ til hall. Ligger denne prisen innenfor de rammer vi tror vi kan bruke av midler vil vi klargjøre søknad til Nes Kommune om samarbeid og bygging. Endelig vedtak vedr. fotavtrykk må da komme når de er klare.

Vi er trygge på at politikerne er med oss og vil fremskynde dette.

 

Egenkapital

Vi er i dialog med entreprenør vedr. salg av tomt på Haga Samfundshus for å få inn midler som er nødvendig egenkapital for å bygge 1929-hallen. Her jobbes det med grunnundersøkelser m.m.

 

Fremdrift:

Som det fremgår ovenfor har flere i styret i Haga IF kontinuerlig jobbet med HALLPLANER. Vi har avholdt flere møter med Nes Kommune, entreprenører som bistår med prising og nye møter som kommer vedr. ytterligere forberedelser. Styret jobber jevnt og trutt med å få realisert planene, men som det fremgår over må mye falle på plass før vi er i mål. Dette tar tid.