For idrettsfunksjonell godkjenning kreves også blant annet detaljerte tegninger av hallen. Dette kan Haga IF nødvendigvis ikke lage før vi vet hvor vi kan bygge. 

 

For å få idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning må følgende foreligge (jfr. Kulturdepartementets veileder fra 09/2015):

1. Fullstendig tegningsgrunnlag – som viser hva som faktisk skal bygges (endringer i prosjektet må ha oppdatert forhåndsgodkjenning), herunder

Situasjonsplan som viser anleggets plassering på eiendommen og i forhold til andre bygg eller anlegg. 
Eventuelle byggetrinn skal framkomme og muligheter for senere utvidelser hvis dette er aktuelt/mulig. Her skal også evt. parkeringsplasser og adkomstveier være inntegnet. Plantegninger som viser alle etasjer, slagretning på alle dører, samt innredning i garderober, plassering av dusjhoder, håndtak og klappseter, benker og annen innredning i garderober. På WC skal det vises plassering av toalett og vask, samt lignende utstyr.
Fasadetegninger som også viser byggets/anleggets tilpasning til nabobebyggelsen.
Snittegninger som viser fri høyde der det er spesielle krav til høyder, samt stigninger og siktlinjer der dette er aktuelt (for eksempel tribuner og adkomstveier)

2. Redegjørelse/beskrivelse av universell utforming

Det skal framgå hvordan man skal utstyre f.eks. garderober/dusjer (klappseter,håndholdt dusj, håndtak, benker, plassering av knagger/speil etc.), beskrivelse av løsninger for personer med synsnedsettelse (f.eks. ledelinjer, fargevalg/kontraster,  skilt, lys etc.), beskrivelse av løsninger for personer med hørselsnedsettelse (f.eks.  akustikk, teleslynge, alarmlys etc.

3. Beskrivelse/redegjørelse av/for arkitektur og estetikk og miljøforhold

4. Opplysninger om anleggets plass i kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet

Dette skal bekreftes skriftlig av kommunen med kopi av eller henvisning til planen.
Dersom et anlegg er planlagt å bli vedtatt i en kommende plan skal det i brevet om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning gis forbehold mot at anlegget kommer inn i planen før søknad om spillemidler sendes inn. Det må da bekreftes/dokumenteres i spillemiddelsøknaden at dette er vedtatt i kommunen.

5. Behovsoppgave

Her skal det være redegjort for den kartleggingen av behov som er gjort og resultatet av denne. Det skal særlig være redegjort for barn og ungdoms behov. Behovet skal  være vurdert mot eksisterende tilbud, og dette skal være grunnlaget for innhold og dimensjonering av det nye planlagte anlegget.

6. Enkelt kostnadsoverslag

Dette skal vise hva anlegget vil koste å bygge.

7. Foreløpig plan for finansiering og drift

Her skal det vises hvordan man har tenkt å finansiere byggingen av anlegget og hvordan man skal finansiere driften videre. Planen skal være reell.

For idrettshaller skal det i tillegg foreligge

  • Lysberegninger
  • Dokumentasjon på idrettsdekkets egenskaper

Det er åpenbart for styret i Haga IF at de ovennevnte kravene, og spesielt kravene i pkt. 1 og 6, ikke kan utarbeides på et reellt grunnlag uten at man vet hvor man kan bygge. Vi anser det som feil bruk av ressurser å utarbeide planer som i verste fall kan være bortkastet, dersom kommunen skulle tilby en annen tomt enn det som for oss i dag fremstår som beste alternativ – tomten ved nåværende Auli skole. 

Haga IF er opptatt av fremdrift for hallplanene. I denne forbindelse vil det være viktig at tomteavklaring skjer så raskt som mulig. Haga IF bifaller alle initiativ som kan bringe fortgang i kommunens prosesser for å avklare tomteplassering. Haga IF er kjent med at FAU ved Framtun skole for kort tid siden har sendt brev til Nes kommune og bedt om å bli orientert om hvorvidt Haga IFs hallplaner berører fremtidig skoleplassering i Haga/Auliområdet.  Haga IF håper FAU Framtuns brev kan bidra til raskest mulig avklaring fra kommunens side.

#vivilhahall


Ønskes ytterligere informasjon eller har du spørsmål ta gjerne kontakt på mail eller telefon.

På vegne av Haga IFs hovedstyre

Thomas Ekman Håkonsen

leder@haga-if.no

tlf: 911 94 522