PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 2018– HAGA IDRETTSFORENING

 

Sted:    Haga Samfundshus torsdag 21. mars 2019  kl 19.00

 

 

 

  1. Åpning/konstituering  

Leder Egil Hauge ønsket velkommen.

Thomas Håkonsen ble foreslått og valgt som dirigent.

Bente Kværnes ble foreslått og valgt som referent.

 

Dirigent orienterer om forretningsorden, godkjent

 

Tellekorps: Knut Støverud og Siv Mona Holmøy

 

Undertegne protokoll: Ida Grasmo og Torild Støverud

     

Det var 20 personer tilstede.

      Det var 3 æresmedlemmer til stede.

 

      Innkalling ble godkjent.

      Saksliste ble godkjent.

      Fremmøtte stemmeberettigede representanter17, godkjent.

 

 

 

  • Årsberetning

 

Årsberetningene til hovedstyret, fotball og håndball ble gjennomgått. Hovedstyrets beretning inneholdt kommentarer om Ski, Friidrett og Allidrett gruppa. Det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

 

Ingen kommentarer.

 

Vedtak:                        Årsberetningene enstemmig godkjent.

 

 

  1. Regnskap

Regnskapene ble gjennomgått av hovedkasserer.  Det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

 

Hovedstyrets resultat :  Underskudd 3 080

 

Fotballens resultat : Underskudd 82 937

Per Rune Holmøy spør om det er tenkt å arrangere fotball skole i 2019 da dette gir et dårlig økonomisk resultat. Hilde Terjesen svarer at det ikke er planlagt fotball skole i 2019.

Per Rune Holmøy stiller også spørsmål om Team Nes og økonomi rundt dette. Det nye styret i fotball gruppa følger opp og ser på løsning av dette.

 

Håndballens resultat : Overskudd kr. 26 185

 

Ski-, fri-, og Allidrett  resultat :  Underskudd 18 048

 

            Totalt resultat for Haga IF kr. Underskudd 77 880,57

 

 

            Dirigent leser opp revisors beretning.

 

Vedtak:         Regnskap enstemmig godkjent.

 

 

 

  • Innkomne forslag

 

Innkommet forslag salg av tomt ved Haga Samfundshus

 

Forslag:

Styret gis fullmakt av årsmøtet til å selge idrettslagets tomt ved samfunnshuset på Haga.

 

Åshild Skogholt stilte spørsmål om bakgrunnen og hva som hadde skjedd. Dag Tørnby fortalte av det var startet opp med grunn undersøkelser av området. Det er inngått en avtale med ASC Eiendom. Siv Mona Holmøy stiller spørsmål om det er tatt hensyn til barnehage og samfundshuset, det er gjort avtale som sikrer barnehage og huset. Pris kr. 6 000 000.

 

Vedtak:   Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

  • Fastsetting av medlemskontingent

 

Det er ingen forslag om endringer i kontingent satsene.

 

Kontingent for aktive medlemmer                                                  kr. 350,-

Som aktivt medlem regnes

-           Alle som skal representere klubben i konkurranse

Kontingent for støttemedlemmer                                                   kr. 250,-

 

Familie medlemskap                                                                        kr. 700,-

 

 

 

  • Budsjett

 

Budsjett for alle grupper ble gjennomgått.  Det ble gitt anledning til spørsmål og kommentarer.

 

Budsjett 2018 Hovedstyret :      Inntekter kr  562 000.-              Resultat kr   4 500.-

 

Budsjett 2018 Fotball :              Inntekter kr  367 000.-              Resultat kr   0.-

 

Budsjett 2018 Håndball :            Inntekter kr  245 000.-              Resultat kr   14 0000.-

 

Budsjett 2010 Ski/friidrett/allidrett:  Inntekt kr 10 000.-             Resultat kr 0.-

 

 

Vedtak:                      Enstemmig godkjent

 

 

  • Valg

 

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått. 

De som kan velges lovlig, velges.  De som ikke kan velges pga vedtekter, utsettes til ekstraordinært årsmøte.

 

Styret:

Leder:                                               Egil Hauge (2 år)

Nestleder:                                        Roy Svartangen (ipv)

Styremedlem:                                  ikke besatt

Styremedlem:                                  Dag Tørnby (2 år)

Styremedlem:                                  ikke besatt

Styremedlem:                                  Christine Hope (ipv)

Styremedlem:                                  Hilde Terjesen (2 år)

Varamedlem 1:                               Espen Høyer  (ipv)

Varamedlem 2:                               ikke besatt

 

 

Fotballgruppe

Leder:                                               ikke besatt

Styremedlem:                                  Hanne Lindsveen (ipv)

Styremedlem:                                  Ida Grasmo (2 år)           

Styremedlem:                                  ikke besatt

Styremedlem:                                  Svein Qvigstad (ipv)

Styremedlem:                                  Jonas Vestlie (ipv=)

 

Håndballgruppe

Leder:                                                Per Rune Holmøy (1 år)

Nestleder:                                        Marianne Dahle Sandbakk (2 år)

Styremedlem:                                 Katrine Sandnes (2 år)

Styremedlem:                                   Kate Nørve (ipv)

Styremedlem:                                   Siv Mona Holmøy (ipv)

Styremedlem:                                  Kristine Sofiedal (2 år)

Styremedlem:                                   Thomas Holmøy (2 år)

 

Ski, friidrett og Allidrettsgruppe

Leder:                                               Administreres av hovedstyret

Vinterkarusell:                                 Hanne Stavik og Petter Kildal

 

Revisorer

Revisor 1:                                         Christina Ring (2 år)

Revisor 2:                                         Kristin Andresen (2 år)

 

Representanter til årsmøtet i Nes Idrettsråd

Styret representerer Haga IF i Nes Idrettsråds årsmøte med det antall representanter som medlemstallet tillater.

 

Representanter til ting i overordnet organisasjonsledd

Hovedstyret gis fullmakt til å oppnevne delegater til aktuelle ting.

 

Valgkomite:                                    Eva Anette Myrvang (ipv)

                                                           Thomas Ekman Håkonsen (ipv)

                                                           Yvonne Vestby (ipv)

 

Vedtak:                        Innstilling vedtatt.

 

 

  • Avslutning

 

 

Leder takket for oppmøtet og ønsket alle vel hjem.  Stor takk til ordstyrer Thomas Ekman Håkonsen  som gjennomførte ledelse av årsmøte med presisjon og ryddighet.  Møtet ble hevet kl 20.20 av av leder Egil Hauge

 

Blomster til avtroppende styremedlem Jan Grønlund og avtroppende fotball leder Hilde Terjesen.

 

 

 

 

 

 

 

Haga, 21. Mars 2019

 

 

 

 

 

 

 

 

       Leder                                                               Møteleder

 

 

____________________                              _______________________

   Egil Hauge                                                    Thomas Ekman Håkonsen

 

 

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________                                  _______________________

     Torild Støverud                                                       Ida Grasmo                                         

 desisor                                                                   desisor