Saksliste årsmøte for 2022

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsberetning
  3. Regnskap
  4. Innkomne forslag
  5. Fastsetting av medlemskontingent
  6. Budsjett
  7. Valg
  8. Avslutning

Frist innsending av saker

Saker som ønskes behandlet på årsmøte må sendes styret på egil@haga-if.no innen 14. mars 2023.

Dokumentene til årsmøte vil være tilgjengelige på vår hjemmeside ca 14 dager før.

 

Utdrag fra klubbens lov om stemmerett:

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v.
(1) For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i
minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene
. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

VI ØNSKER ALLE MEDLEMMER VELKOMMEN TIL ÅRSMØTE.